Köşe Yazısı Güncelleme Tarihi: 10 Eyl 2016 02:45

Maliye hangi borçları yapılandırma kapsamına alıyor?

Maliye hangi borçları yapılandırma kapsamına alıyor?
Yapılandırma Kapsamındaki Borçlar (5. BÖLÜM)
 
Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları ile belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş bazı alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsama giren alacakları bu madde kapsamında ödemek isteyen borçluların 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
  1. Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan vergiler girmektedir. Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde vergi aslına ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi aslına bağlı vergi cezaları ile bu cezalara uygulanan gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
Borç asıllarının tamamı,
Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar,
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’sinin ödenmesi gerekmektedir.
Bu durumda,
Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamı,
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %50’si,
Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının
tahsilinden vazgeçilecektir
Ödeme süresi henüz geçmemiş vergilere örnek olarak şunları verebiliriz.
a) 213 sayılı kanunun uzlaşma hükümlerine göre kesinleşen alacaklar
b) 213 sayılı kanunun 376 ncı maddesinden yararlanılarak ödenecek alacaklar
c) 213 sayılı kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tahakkuk eden alacaklar
ç) 213 sayılı kanun uyarınca ikmalen, re’sen ya da idarece yapılan tarhiyata ilişkin olarak dava açılmaksızın kesinleşen alacaklar
  1. 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilmiş olan vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ve vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olması hâlinde anılan bent kapsamında yapılandırılabilecektir. Bu durumda, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının (I. ve II. derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezaları) %50’sinin Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.
  2. Kanunun 2. maddesinin c fıkrasına göre idari para cezaları da yapılandırılmıştır. Buna göre, Kanun kapsamında yapılandırılması mümkün olan askerlik, seçim, nüfus, trafik, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilmiş olan idari para cezalarından, 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmiş olan ve bu Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla kesinleşmiş olup vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanların asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
Yani Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş;
İdari para cezalarının tamamı,
Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak
güncellenen tutar,
tahsil edilecektir.
Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinerek tahsilinden vazgeçilecektir.
  1. Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan diğer borçların (yani, ecrimisiller, kaynak kullanımını destekleme fonu (kkdf) alacakları, destekleme ve fiyat istikrar fonu (dfif) alacakları, yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu tarafından verilen ve süresinde ödenmemesi nedeniyle vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları, doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı ceza evleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçlar ve mahkümlara ödettirilecek yiyecek bedelleri hakkında kanuna göre doğan yiyecek bedelleri gibi alacaklardan vergi dairelerine takip için intikal etmiş olanlar girmektedir.);
asıllarının tamamının, faiz, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranı esas alınarak güncellenen tutar, tahsil edilecektir.
Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinerek tahsilinden vazgeçilecektir.
  1. Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yargı kararına göre kesinleştiği hâlde ödeme süresi belirlenmemiş alacaklar, belediyelerin ücret, su ve atık su alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su alacakları, 6360 sayılı kanunla büyükşehir belediyeleri sınırlarına dâhil edilen yerlerdeki su ve atık su alacakları da kanun kapsamına dahil edilmiştir.
  2. Davaya konu olan ihtilaflı vergi alacakları da bu Kanun kapsamında yapılandırılmaya konu edilebilmektedir.
İhtilaflı vergi alacakları dava aşamasına ve karar durumuna göre %80’e varan oranlarda indirimlerle yapılandırma başvurusuna konu edilebilecek ve sulh yoluyla vergi ihtilafları sonlandırılabilecektir.
a) Dava açma süresi geçmemiş ya da ihtilaf vergi mahkemesinde (henüz karara bağlanmamış) ise;
Vergi aslının %50’sinin,
Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi gerekmektedir.
Bu durumda,
Vergi aslının %50’sinin,
Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının,
Gecikme faizi ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir.
 
b) İhtilaf Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde (henüz karara bağlanmamış) ise;
Vergi Mahkemesince verilmiş en son karara bakılacaktır.
 
En son karar Terkin ise;
Vergi aslının %20’sinin,
Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda,
Vergi aslının %80’inin,
Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının,
gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 
En son karar Tasdik ya da Tadilen Tasdik ise;
Tasdik edilen vergi aslının tamamının,
Terkin edilen kısmın %20’sinin,
Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi gerekmektedir.
Bu durumda,
Terkin edilen vergi aslının %80’inin,
Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının,
Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 
c) Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarına İlişkin İhtilaflar
Dava açma süresi geçmemiş veya vergi mahkemesinde devam ediyorsa cezanın %25’i,
En son karar terkin ise terkin edilen cezanın %10’u,
En son karar tasdik veya tadilen tasdik ise;
Tasdik edilen cezanın %50’si
Terkin edilen kısmın %10’u
ödenecektir.
Kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.
 
d) İdari Para Cezalarına İlişkin İhtilaflar
Dava açma süresi geçmemiş veya dava ilk derece mahkemesinde ise %50’si,
En son karar terkin ise terkin edilen cezanın %20’si,
En son karar tasdik veya tadilen tasdik ise;
Tasdik edilen cezanın tamamı,
Terkin edilen cezanın %20’si
ödenecektir.
Kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.
Ödenmesi gereken idari para cezasına ilişkin gecikme zammı ve faizi gibi fer’i alacaklar yerine güncelleme oranı (Yİ-ÜFE), esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi halinde; gecikme zammı ve faizi gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 
Ortak Hükümler
Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine borçlu olanların Kanun hükümlerinden yararlanmak istemeleri hâlinde, 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 30 Kasım 2016 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.
Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonuna kadar uzayacaktır.
Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacak tutarının peşin veya taksitle ödenmesi imkânı getirilmiş ve ödeme süresine bağlı olarak katsayı uygulaması öngörülmüştür.
İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.
Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) Oniki eşit taksit için (1,105),
4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
Söz konusu ödemeler kredi kartı ile de yapılabilir

Ekleme Tarihi: 10 Eyl 2016 02:45