Eğitim Güncelleme Tarihi: 30 Ağu 2017 13:59

Milli Eğitim'den meslek liseleri için yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren Türkiye genelinde 2 milyona yakın öğrencinin eğitim aldığı tüm meslek liselerinin 7 ana başlıkta performansa tabi tutulması kararı alındı.

Milli Eğitim'den meslek liseleri için yeni düzenleme

Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla illere gönderilen yazıda,  ülkelerin her alanda sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesinin yolunun her  şeyden önce sahip oldukları insan kaynağının niteliğinin artırılmasına bağlı  olduğu ifade edildi.

TEMEL ÖNCELİKLER SIRALANDI

Bakanlığın temel öncelikli alanlarının Türkiye'nin nitelikli iş gücü  ihtiyacının karşılanması, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek  alanında bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazanmaları, ahilik kültürünün değerleriyle yoğrulmuş bir meslek ahlakına sahip olarak yetiştirilmelerinin  Bakanlığın temel öncelikleri arasında bulunduğu ifade edildi.

BİR DİZİ REFORM GELİYOR

Bu gerçeklerden hareketle, son yıllarda MEB tarafından mesleki ve  teknik eğitim alanında bir dizi reform sayılabilecek değişikliklerin hayata  geçirildiğine işaret edilen yazıda, bu değişikliklerin ulusal düzeyde başarı ile hayata geçirilmesinde mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarına önemli görev ve sorumluluklar düştüğü vurgulandı.

BU YILDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Eğitim öğretim kurumlarında sunulan hizmetlerin MEB tarafından  belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, kaliteli ve verimli olarak yerine  getirilmesinde okulların kurumsal performanslarının da önemli oranda belirleyici  olduğuna işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının  mevcut hizmet potansiyellerini en üst noktaya taşıyarak kamu kaynaklarının  etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak, okulların ve  kurumların kurumsal kapasitelerinin gelişimine destek olmak, eğitim-öğretim  hizmetlerinde kalite ve verimliliği sağlamak, emsallerine göre başarılı  çalışmaları ile öne çıkan okul ve kurumları ödüllendirmek amacıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının performansları belirli kriterler çerçevesinde izlenerek değerlendirilecektir."

Kanıtlayıcı belgelerle puanlama yapılacak

Yazıda, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının  performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak milli eğitim  müdürlükleri ve okul müdürlüklerince yapılacak çalışmalar da aktarıldı.

Buna göre, il genelinde faaliyet gösteren mesleki eğitim merkezleri  dahil olmak üzere tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının  performanslarının değerlendirilmesi için bir değerlendirme formu hazırlandı.

İl milli eğitim müdürlüklerince performans değerlendirme çalışmaları  için yeter sayıda ve 3 kişiden oluşan değerlendirme komisyonları kurulacak.  Komisyonlar, il veya ilçelerde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu milli eğitim  müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında oluşturulacak. Her komisyon,  eksiksiz bir şekilde tüm üyelerin katılımı ile çalışmalarını bizzat okula veya  kuruma giderek yapacak.

Komisyon üyeleri,  her bir performans göstergesine ilişkin puanını,  bizzat yerinde gözlem yapmak suretiyle ve okul müdürünce onaylanmış kanıtlayıcı  belgeleri görmek suretiyle, gerektiğinde ilgili yönetici, öğretmen ve  öğrencilerle de görüşerek verecek.

Puanlar, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü web sitesinde okul  uygulamaları bölümünde yer alan okul performans değerlendirme modülüne  (mtegm.meb.gov.tr/okulperdeg) komisyon üyelerince girilerek kaydedilecek.

Performans değerlendirme sonuçları, Bakanlık tarafından  değerlendirilecek ve valiliklere duyurulacak.

Performans değerlendirmesi nasıl olacak?

Bakanlık, meslek liselerinin performanslarına ilişkin kriterleri, "eğitim-öğretim ortamları", "öğrenci başarı, devam ve disiplin durumu",  "rehberlik çalışmaları", "proje ve okul-sektör iş birliği çalışmaları", "sosyal  etkinlik çalışmaları", "okul sağlığı çalışmaları" ve "yönetim" olmak üzere 7  başlık altında toplandı.

Buna göre, öncelikle okul ortamına ilişkin performans belirlenecek. Bu kapsamda, okulda bulunan dersliklerin en az yarısı, atölye ve laboratuvarların  tamamı incelenerek değerlendirilecek. Atölye ve laboratuvarların iç cephe ve  zemin durumu değerlendirilirken ilgili meslek alanının özelliği göz önünde  bulundurulacak.

Atölye ve laboratuvarlarda bulunan tüm makine teçhizat ve eğitim ve  deney setleri incelenerek eğitimde kullanılıp kullanılmadığına, arızalı, okulun  herhangi bir bölümünde atıl vaziyette veya hurdaya ayrılmış makine-teçhizat,  eğitim ve deney seti bulunup bulunmadığına dikkat edilecek.

Engelli öğrenciler için rampa, lavabo-tuvalet ve asansör ile iş  sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan tedbirler de performans kriterleri arasına  alındı.

Akademik başarı

Öğrencilerin akademik başarıları tespit edilerek tedbir geliştirilip  geliştirilmediği de kriterler arasında sayıldı. Bunun yanında,  aile ziyaretleri, koçluk ve danışmanlık sistemi ile öğrencilerle birebir ilgilenilme durumu,  başarısı düşük öğrencilerin yetiştirme ve destekleme kursları ile desteklenmesi,  zümrelerde alınan başarıyı artırmaya yönelik kararların uygulanma durumu da  puanlanacak.

Performans değerlendirilirken, okulda devamsızlıkların velilere anlık  bildirilmesi için SMS uygulaması kullanılması, devamsızlıkla ilgili veli  bilgilendirme semineri yapılması gibi uygulamaların olup olmadığına da bakılacak.

Rehberlik için ayrı puanlama

Bakanlığın belirlediği performans kriterleri arasında yer alan okulun  rehberlik hizmetleri de puanlamaya dahil edildi.

Buna göre, YGS ve diğer sınavlara yönelik rehberlik çalışmaları, aile  eğitimi, öğrencilere verilecek bilgilendirme seminerleri gibi çalışmalar kanıta  dayalı olarak puanlanacak. YGS'de okulun tüm testlerde elde ettiği net sayısının  ortalaması tespit edilecek. Bir okul hem il hem de Türkiye ortalamasının üzerinde  net ortalamasına sahipse Türkiye ortalaması ve üzerine ilişkin puan değeri  verilecek.

Zararlı alışkanlıklarla mücadele ve şiddetin önlenmesi konusundaki  çalışmalar da kanıta dayalı olarak puanlanacak. Bir önceki ve içinde bulunulan  eğitim öğretim yılı içerisinde ulusal ve yerel basında çıkan eğitim ve öğretimde  iyi uygulama örnekleri için puan hesaplanacak.

Patent ve faydalı modeller de puanlamada

Proje ve okul-sektör iş birliği çalışmaları kapsamında, son üç eğitim  öğretim yılında yapılan herhangi bir proje başvuru durumu, uygulanan veya  tamamlanan ulusal ve uluslararası projeler de puanlanacak.

Ayrıca okul adına yapılan patent, faydalı model başvurusuna dair belge  görülmek suretiyle puan verilecek. Son beş eğitim öğretim yılında okul adına  alınan patent ve faydalı model var ise sayısına göre kanıtlayıcı belge görülmek  suretiyle performans puanı alacak.

Beceri eğitimini ya da stajını işletmelerde yapan öğrenci sayısının  okulda ve işletmede beceri eğitimi veya staja devam eden toplam öğrenci sayısına  oranı hesaplanarak puanlanacak.

Öte yandan, okulun süreli yayınları, bir önceki eğitim öğretim yılı  içinde okulun bireysel ya da ekip olarak katıldığı bilimsel, kültürel ve sanatsal  faaliyetlerde dereceye girenlerin her başarısı ayrı ayrı değerlendirilecek.

Ekleme Tarihi: 30 Ağu 2017 13:59