Köşe Yazısı Güncelleme Tarihi: 23 Haz 2016 14:46

Vergisini ödemeyenlerle ilgili yeni düzenleme

Vergisini ödemeyenlerle ilgili yeni düzenleme
Vergisini Ödemeyenler Maliye Bakanlığı Tarafından Açıklanacak.

Bilindiği üzere vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar (vergi dairelerinde görevli memurlar ile Vergi Usul Kanunun 135. maddesi ile vergi incelemesi ile yetkilendirilen memurlar), Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar, vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler (Takdir Komisyonu vb.), vergi işlerinde kullanılan bilirkişilerle ilgili Vergi Usul Kanunun 5. maddesinde vergi mahremiyeti ile ilgili madde bulunmaktadır.

Yukarıda sayılan 4 grup; mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar.

Ancak vergi mahremiyetinin istisnai durumları söz konusu maddede belirtilmiştir.

Söz konusu maddede “Vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.” Hükmüne yer verilmiştir

Buna göre, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 2001 yılında Resmi Gazetede yayınlanan 293 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Ayrıca 2016 yılında bu konu ile ilgili olarak yapılacak açıklamalarla ilgili olarak 21 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede 471 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Söz konusu Tebliğler uyarınca 2016 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 15/7/2016 ile 15/8/2016 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 1/9/2016 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılması kararlaştırılmıştır.
 1. İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergiler ile bu tarhiyatlara ilişkin olarak kesilen cezalar, kesinleşmeleri halinde açıklanacaktır. Bilindiği üzere mükellefler İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle ilgili olarak tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açabilirler. Dava açılmaması halinde tarh edilen vergi kesinleşmektedir. Tarhiyatların dava konusu yapılması halinde kesinleşme, yargı yolunun tükenmesi halinde gerçekleşecekti.
 2. Her yıl 31 Mayıs tarihi itibariyle kesinleşen vergi ve cezalar açıklamaya konu edilecektir. Dolayısıyla 1/6/2015-31/5/2016 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacaktır. Açıklanacak tutarın tespitinde vergi, fon payı ve ceza tutarlarının yanı sıra gecikme faizi de göz önünde bulundurulacaktır.
 3. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi olup, sadece Maliye Bakanlığınca takip ve tahsil edilen vergi, resim, harç, fon payı, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları açıklamaya konu olacaktır.
 4. Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin açıklanacak borçlarının olup olmadığının belirlenmesinde bu vergi dairelerine olan borçları birleştirilmeyecektir. Tutar itibariyle açıklama kapsamına giren alacaklar alacaklı vergi daireleri itibariyle ayrı ayrı dikkate alınacaktır. 471 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına, 2016 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacaktır.
 5. 31/12/2015 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/6/2016 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar dikkate alınacaktır.
 6. Açıklanacak amme alacağının miktarının tespitinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklar dikkate alınmayacaktır. Tecil şartlarının ihlal edilmiş olması halinde tecil şartlarını ihlal ettiği borcu da açıklama kapsamına alınacaktır. Tecil kapsamında 30 güne kadar ödeme süresi verilen amme alacaklarından ödeme süresi bitmemiş olanlar da tecil edilmiş kamu alacağı gibi değerlendirilecektir. Açıklama tarihinden önce "banka teminat mektubu"nu ilgili tahsil dairesine vermek suretiyle tecil talebinde bulunan ve açıklama tarihi itibariyle talepleri henüz değerlendirme aşamasında bulunan mükelleflerin, banka teminat mektubu ile teminat altına alınan borçları açıklama kapsamına alınmayacaktır.
 7. Nakden veya mahsuben iade talebinde bulunan mükelleflere iadenin yapılabilmesi için ilgili mevzuat gereğince istenilen belgelerin açıklama tarihinden önce tam olması koşuluyla nakden veya mahsuben iadesi talep edilen miktar kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın borç toplamından düşülecektir. Kalan borç, Bakanlığımızca belirlenen tutarın üzerinde ise açıklama kapsamına alınacaktır
 8. Vergi sorumlusu olması dışında çeşitli kanunlarda yer alan sorumluluk müesseseleri nedeniyle asıl amme borçlusunun yanı sıra sorumlu olduğu tutar şahsi borçlarına ilave edilmeyecektir.
 9. Açıklama, borcu bulunan mükelleflere ait bilgileri ihtiva edecek şekilde hazırlanan bir liste ile yapılacaktır. Listede; mükellefin adı, soyadı veya unvanı, vergi kimlik numarası, esas faaliyet konusu, borç toplamı, açıklama sütunları yer alacaktır.
 10. Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar; ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergiler ve cezalarla ilgili olarak hazırladıkları listenin bir örneğini GİB/Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı/Vergilendirme Müdürlüğüne göndereceklerdir.
 11. Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar; vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve cezalarla ilgili olarak hazırladıkları listenin bir örneğini GİB/Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire başkanlığı/Tahsilat Takip ve Koordinasyon Müdürlüğüne göndereceklerdir.
 12. Açıklama kapsamına 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden alacaklar alınmayacaktır.
 13. Açıklama kapsamına 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine göre yapılandırılması devam eden alacaklar alınmayacaktır.
 14. Açıklama kapsamına 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar alınmayacaktır.

Ekleme Tarihi: 23 Haz 2016 14:46